Dự Án: Bao bì Điều Rang Muối
Khách hàng: Viêt’s Nuts
Hạng Mục: Bao bì
Thực hiện bởi: Thái Hoàng Design